Consell Escolar Municipal

Consell Municipal Escolar

 • Consell Escolar Municipal

  El Consell Escolar Municipal és l'òrgan de consulta dels sectors afectats a la programació dels ensenyaments.

  Es constitueix com a instrument de participació democràtica i assessorament en la gestió educativa municipal mitjançant propostes, informes i dictàmens a l'Administració Educativa competent.

   

  Legislació:

  - Reglament Règim Intern del Consell Escolar Municipal de Vinaròs:  Descarregar

  - Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els Consells Escolars Territorials i Municipals: Descarregar

  - Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolaras de la Comunitat Valenciana: Descarregar

  - Ordre de 3 de novembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana: Descarregar

Destacats