Procés d'admissió d'alumnes

Procés admissió alumnes

 • CURS 2016-2017: CALENDARI D'ADMISSIÓ D'ALUMNES

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:  

  Publicació de les àrees d'influència i limítrofs

  fins al 4 de maig

  Publicació de vacants existents en els centres 

  El 9 de maig  

  Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació  Del 9 al 19 de maig
  Publicació de les llistes provisionals d'admesosEl 2 de juny 
  Presentació de les reclamacions davant de la direcció del centre Fins al 6 de juny 
  Nova baremació, per part dels centres docents, dels apartats de les sol·licituds que pertoquen a la vista d eles contestacions a les reclamacions efectuadesEl 9 de juny i fins a les 15 h del 10 de juny
  Publicació en els centres de les llistes definitives d'alumnes admesos El 14 de juny 
  Al·legacions contra les llistes definitives a presentar davant de la comissió d'escolarització Fins al 15 de juny 
  Termini de formalització de matrícula Del 17 al 29 de juny 
    

  CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT: 

  Publicació de les àrees d'influència i limítrofs            Fins al 27 d'abril               
  Publicació de vacants existents en els centres El 23 de maig 
  Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i de la documentació corresponent  Del 23 de maig al 2 de juny 
  Presentació del requisit acadèmic en 1º ESODel 22 al 29 juny 
  Publicació de les llistes provisionals d'admesos L'11 de juny 
  Presentació de reclamacions davant de la direcció del centre Fins al 13 de juliol 
  Publicació en els centres de les llistes definitives d'admesos El 19 de juliol 
  Presentació d'al·legacions davant de la comissió municipal d'escolarització Fins al 20 de juliol 
  Resolució de reclamacions per part de la comissió municipal d'escolarització Fins al 22 de juliol 
  Termini de formalització de matrícula Del 21 al 28 de juliol 
    

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

   1. Sol·licitud degudament emplenada. Poden emplenar-la via telemàtica o a mà. Si s'opta per emplenar-la telemàticament (www.www.ceice.gva.es) s'haurà d'imprimir i portar-la també al centre indicat com a primera opció. Per als que l'omplin a mà, els serà facilitada pel centre escolar. Descarregar

  2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

  3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents. Per al cas de presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806). En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.

  4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador por compte propi model 036 o 037.

  5. Per a l'acreditació de pares o tutors treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel mateix centre escolar.

  6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar) Descarregar

  7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emès per la Conselleria de Benestar Social.

  8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.

  9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar títol de família monoparental.

  10. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:

  - Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emès per la conselleria competent.

  - Acolliment residencial: certificació emesa per la conselleria competent.

  - Situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.

  - Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

  -CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

   a) Existència de germans o germanes matriculats en el mateix centre: Es valorarà adjudicant 15 punts per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre sol·licitat.

  b) Pares, mares, tutors o tutores, treballadors en actiu en el centre docent: 5 punts

  c) Proximitat del domicili familiar o professional: S'ha de fer constar que el municipi de Vinaròs serà districte únic d'escolarització per la qual cosa tots els sol·licitants tindran els mateixos punts per aquesta circumstància, 10 punts.

  d) Rendes anuals de la unitat familiar: Es valoraran assignant 2 punt a les rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM). Les rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar.

  e) Família nombrosa: La condició de família nombrosa general es valorarà amb 3 punts, i la de categoria especial amb 5 punts

  f) Discapacitat: S'assignaran 4 punts quan la discapacitat siga entre el 33% i el 64% en l'alumne o alumna. Quan siga igual o superior al 65% s'assignaran 7 punts. Quan aquesta circumstància concórrega en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes, s'assignaran 3 punts quan existisca discapacitat entre el 33% i el 64%. I 5 punts quan siga igual o superior al 65% per cada un d'ells en què es done aquesta situació.

  g) Condició de família monoparental: La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts i la de categoria especial amb 5 punts

  h) Es valorarà l'expedient acadèmic per a accedir a les ensenyances de Batxillerat

  Tindran la consideració de fills o filles i germans o germanes:

  a) Els xiquets i xiquetes en règim d'acolliment familiar.

  b) Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors d'ambdós.

  Quan la mare de l'alumne o la alumna es trobe en estat de gestació, els no nascuts es computaran com a membres de la unitat familiar.

  S HAURÀ DE TENIR EN COMPTE:

   - Art. 31.3 de l'Ordre 7/2016 de 21 d'abril: «En el cas de que es presente més d'una instància, no se'n tindrà en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants.»

  - Art. 32.2 de l'Ordre 7/2016 de 21 d'abril: “Les sol·licituds i la documentació aportada després de la data establida no serà tinguda en compte en la baremació.

  - Art. 38 del Decret 40/2016 de 18 d'abril: Desempats: Els empats que es produeixen es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:

  1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.

  2. Pares, mares, tutors o tutores legals treballadors del centre.

  3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals.

  4. Renda per càpita en la unitat familiar.

  5. Condició legal de família nombrosa.

  6. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.

  7. Família monoparental.

  8. Expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries.

  9. Sorteig efectuat per la conselleria competents en matèria d'educació en el qual es trie la lletra a partir de la qual s'assignaran les places.

  NORMATIVA APLICABLE:

  - Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batx.

  - Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la que es regula el procediment d'admissió.

  - Resolució de 21 d'abril de 2016 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió per al curs 2015-2016.

  - Resolució per la que s'estableix la lletra que resoldrà els empats en el procés d'admissió:   Descarregar

  RESUM PROCÉS D'ADMISSIÓ: Descarregar

  CARTELL PROCÉS D'ADMISSIÓ: Descarregar

  FULLET PROCÉS D'ADMISSIÓ: Descarregar

Destacats