Proceso admisión de alumnos

Procés admissió alumnes

 • CURS 2017-2018: CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS

  CALENDARIO DE ADMISIÓN PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:  

  Publicación de las áreas de influencia y limítrofes

  Hasta el 2 de mayo


  Publicación de vacantes existentes a los centros El 22 de mayo
  Presentación de solicitudes de admisión y de la documentación en los centros educativos indicados como primera opción
  Del 22 al 29 de mayo
  Publicación de las listas provisionales de admitidos El 8 de junio
  Presentación de las reclamaciones ante la dirección de los centros públicos o titular de los centros privados concertados
  Del 8 al 12 de junio
  Publicación en los centros de las listas definitivas de admitidos20 de junio
  Alegaciones contra las listas definitivas,a presentar ante la comisión de escolarización si la solicitud fue presentada en un centro público Del 20 al 21 de junio

  Contra las decisiones de la comisión de escolarización, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el director territorial correspondiente en el plazo de un més.

  Si la solicitud se presentó en un centro privado concertado, se podrá interponer reclamación contra las listas definitivas, ante la dirección territorial correspondiente de acuerdo con el art. 43.3 del Decreto 40/2016

   
  Termino de formalitzación de matrícula Del 20 al 29 de junio
    

  CALENDARIO PROCESO DE ADMISIÓN PARA  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO: 

  Publicación de las áreas de influencia y limítrofes           
  Hasta el 2 de mayo             
  Publicación de las vacantes existentes en los centros El 22 de mayo
  Presentación de solicitudes de admisión y de la documentación al centro educativo indicado como primera opción Del 22 al 31 mayo
  Publicación de las listas provisionales de admitidos
  El 12 de julio
  Presentación de las reclamaciones ante la dirección de los centros públicos o titular de centros privados concertados Del 12 al 14 de julio
  Publicación en los centros de las listas definitivas de alumnos admitidos 19 de julio
  Alegaciones contra las listas definitivas, a presentar ante la comisión de escolarización si la solicitud fue presentada en un centro público
  Del 19 al 20 de julio
  Contra las decisiones de la comisión de escolarización, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el director territorial correspondiente en el termino de un mes.  
  Si la solicitud se presentó en un centro privado concertado, se podrá interponer reclamación contra las listas definitivas ante la dirección territorial correspondiente de acuerdo con el art. 43.3 del Decreto 40/2016  
  Termino de formalización de matricula
  Del 19 al 27 de julio
    

   

   REUNIONES INFORMATIVAS DE LOS CENTROS ESCOLARES

   

  CENTRO EDUCATIVO                       DIA                     HORA

   

  COLEGIO CONSOLACIÓN                8 DE MAYO             19H

  CEIP MISERICORDIA                     10 DE MAYO            19H

  CEIP ASUNCIÓN                            11 DE MAYO            19H

  CEIP MANUEL FOGUET                    15 DE MAYO            19H

  CEIP SAN SEBASTIÁN                      16 DE MAYO            19H

  CEIP JAIME I                                 17 DE MAYO            19H

  COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA       18 DE MAYO            18H

   

   

   

   

   

   

   

   

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

   1. Sol·licitud degudament emplenada. Poden emplenar-la via telemàtica o a mà. Si s'opta per emplenar-la telemàticament (www.www.ceice.gva.es) s'haurà d'imprimir i portar-la també al centre indicat com a primera opció. Per als que l'omplin a mà, els serà facilitada pel centre escolar. Descarregar

   

  2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

   

  3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents. Per al cas de presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806). En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.

   

  4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador por compte propi model 036 o 037.

   

  5. Per a l'acreditació de pares o tutors treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel mateix centre escolar.

   

  6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar) Descarregar

   

  7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emès per la Conselleria de Benestar Social.

   

  8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.

   

  9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar títol de família monoparental.

   

  10. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:

  - Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emès per la conselleria competent.

  - Acolliment residencial: certificació emesa per la conselleria competent.

  - Situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.

  - Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

  -CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

   a) Existència de germans o germanes matriculats en el mateix centre: Es valorarà adjudicant 15 punts per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre sol·licitat.

  b) Pares, mares, tutors o tutores, treballadors en actiu en el centre docent: 5 punts

  c) Proximitat del domicili familiar o professional: S'ha de fer constar que el municipi de Vinaròs serà districte únic d'escolarització per la qual cosa tots els sol·licitants tindran els mateixos punts per aquesta circumstància, 10 punts.

  d) Rendes anuals de la unitat familiar: Es valoraran assignant 2 punt a les rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM). Les rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar.

  e) Família nombrosa: La condició de família nombrosa general es valorarà amb 3 punts, i la de categoria especial amb 5 punts

  f) Discapacitat: S'assignaran 4 punts quan la discapacitat siga entre el 33% i el 64% en l'alumne o alumna. Quan siga igual o superior al 65% s'assignaran 7 punts. Quan aquesta circumstància concórrega en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes, s'assignaran 3 punts quan existisca discapacitat entre el 33% i el 64%. I 5 punts quan siga igual o superior al 65% per cada un d'ells en què es done aquesta situació.

  g) Condició de família monoparental: La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts i la de categoria especial amb 5 punts

  h) Es valorarà l'expedient acadèmic per a accedir a les ensenyances de Batxillerat

  Tindran la consideració de fills o filles i germans o germanes:

  a) Els xiquets i xiquetes en règim d'acolliment familiar.

  b) Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors d'ambdós.

  Quan la mare de l'alumne o la alumna es trobe en estat de gestació, els no nascuts es computaran com a membres de la unitat familiar.

  S HAURÀ DE TENIR EN COMPTE:

   - Art. 31.3 de l'Ordre 7/2016 de 21 d'abril: «En el cas de que es presente més d'una instància, no se'n tindrà en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants.»

   

  - Art. 32.2 de l'Ordre 7/2016 de 21 d'abril: “Les sol·licituds i la documentació aportada després de la data establida no serà tinguda en compte en la baremació.

   

  - Art. 38 del Decret 40/2016 de 18 d'abril: Desempats: Els empats que es produeixen es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:

  1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.

  2. Pares, mares, tutors o tutores legals treballadors del centre.

  3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals.

  4. Renda per càpita en la unitat familiar.

  5. Condició legal de família nombrosa.

  6. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.

  7. Família monoparental.

  8. Expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries.

  9. Sorteig efectuat per la conselleria competents en matèria d'educació en el qual es trie la lletra a partir de la qual s'assignaran les places.

   

   

  NORMATIVA APLICABLE:

  - Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batx.

  - Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la que es regula el procediment d'admissió.

  - Resolució de 29 d'març de 2017 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió per al curs 2017-2018.Descarregar

   

Destacados