Procés d'admissió d'alumnes

Procés admissió alumnes

 • CURS 2018-2019: CALENDARI D'ADMISSIÓ D'ALUMNES

  CALENDARI D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:  

  Publicació de les àrees d'influència i limítrofs

  Fins al 20 de abril

  Publicació de vacants existents en els centres 

  17 de maig  

  Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació  Del 17 al 24 de maig
  Publicació de les llistes provisionals d'admesosEl 4 de juny 
  Presentació de les reclamacions davant de la direcció del centre Del 4 aL 6 de juny 
  Publicació als centres de les llistes definitives d'alumnes admesos
    13 de juny
  Al·legacions contra les llistes definitives a presentar davant de la comissió d'escolarització
   Del 13 al 15 de juny

  Contra les decisions de la comisió d'escolarizació, els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponeten el termini d'un mes.

  Si la solicitud es va presentar en un centre privat concertat, es podrà interposar reclamaciócontra les llistes definitives davant la direcció territorial corresponent d'acord amb el que disposa l'art.43.3 del Decret 4./2016

   
  Termini de formalització de matrícula Del 14 de juny al 2 de juliol
    

  CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ PER A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT: 

  Publicació de les àrees d'influència i limítrofs            Fins al 20 de abril           
  Publicació de vacants existents en els centres El 17 de maig
  Presentació de sol·licituds d'admissió per a ESO i de la documentació corresponent  Del 17 al 28 de maig
  Publicació de les llistes provisionals d'admesos 
    12 de juliol
  Presentació de les reclamacions davant de la direcció dels centres públics o titular de centres privats concertats
  Del 12 al 16 de juliol
  Publicació als centres de les llistes definitives d'admesos 19 de juliol
  Al·legacions contra les llistes definitives, a presentar davant  la comissió d'escolarització si la sol·licitud va ser presentada en un centre públic
  Del 19 al 23 de juliol
  Contra les decisions de la comissió d'escolarizació, els interessats podran interposar un recurs d'alçada davant del director territorial corresponent en el termini d'un mes  

  Si la sol·licitud es va presentar en un centre privat concertat, es podrà interposar un reclamació contra les llistes definitives davant la direcció territorial corresponent d'acord amb el que disposa l'art.43.3 del Decret 40/2016

   
  Termini de formalització de matrículaDel 19 al 26 de juliol 
   
   

   

   

   

  REUNIONS INFORMATIVES DELS CENTRES ESCOLARS:

   

  CENTRE EDUCATIU                           DIA                 HORA

   

  COL·LEGI CONSOLACIÓ                  2 DE MAIG             18H

  CEIP MISERICÒRDIA                    10 DE MAIG            19 H

  CEIP ASSUMPCIÓ                         14 DE MAIG            19H

  CEIP MANUEL FOGUET                     8 DE MAIG          19 H

  CEIP SANT SEBASTIÀ                      9  DE MAIG          19H

  CEIP JAUME I                                   7 DE MAIG           19 H

  COL·LEGI DIVINA PROVIDÈNCIA       3 DE MAIG           18H

   

   

   

   

   

   

   

  DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

   1. Sol·licitud degudament emplenada. Poden emplenar-la via telemàtica o a mà. Si s'opta per emplenar-la telemàticament (www.www.ceice.gva.es) s'haurà d'imprimir i portar-la també al centre indicat com a primera opció. Per als que l'omplin a mà, els serà facilitada pel centre escolar. Descarregar

  2. Per a l'acreditació de l'existència de germans matriculats al centre: Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

  3. Per a l'acreditació del domicili familiar: DNI del pare, mare o tutor i rebut recent de llum, aigua o telèfon o contracte de lloguer o certificat de residència expedit per l'Ajuntament, en cas de discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents. Per al cas de presentar un contracte de lloguer haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806). En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.

  4. Per a l'acreditació del lloc de treball: per a treballador per compte d'altri certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball; i per a treballador por compte propi model 036 o 037.

  5. Per a l'acreditació de pares o tutors treballadors en actiu al centre docent: s'acreditarà pel mateix centre escolar.

  6. Annex Criteri nivell de renda (que els serà facilitat pel centre escolar) Descarregar

  7. Per a l'acreditació del criteri de discapacitat s'haurà d'acompanyar certificat o targeta emès per la Conselleria de Benestar Social.

  8. Per a l'acreditació del criteri de família nombrosa s'haurà d'aportar títol oficial de família nombrosa.

  9. Per a l'acreditació de la condició de membre de família monoparental, s'haurà d'aportar títol de família monoparental.

   

  10. Per a l'acreditació d'altres situacions s'haurà d'aportar:

  - Acolliment familiar: resolució administrativa o judicial i certificat emès per la conselleria competent.

  - Acolliment residencial: certificació emesa per la conselleria competent.

  - Situació de víctima de violència de gènere, terrorisme o desnonament: resolució judicial o administrativa.

  - Condició d'esportista: fotocòpia del BOE o del DOCV.

  -CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:

   a) Existència de germans o germanes matriculats en el mateix centre: Es valorarà adjudicant 15 punts per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre sol·licitat.

  b) Pares, mares, tutors o tutores, treballadors en actiu en el centre docent: 5 punts

  c) Proximitat del domicili familiar o professional: S'ha de fer constar que el municipi de Vinaròs serà districte únic d'escolarització per la qual cosa tots els sol·licitants tindran els mateixos punts per aquesta circumstància, 10 punts.

  d) Rendes anuals de la unitat familiar: Es valoraran assignant 2 punt a les rendes familiars iguals o inferiors a 2 vegades l'indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM). Les rendes anuals es calcularan tenint en compte el nombre de membres de la unitat familiar.

  e) Família nombrosa: La condició de família nombrosa general es valorarà amb 3 punts, i la de categoria especial amb 5 punts

  f) Discapacitat: S'assignaran 4 punts quan la discapacitat siga entre el 33% i el 64% en l'alumne o alumna. Quan siga igual o superior al 65% s'assignaran 7 punts. Quan aquesta circumstància concórrega en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes, s'assignaran 3 punts quan existisca discapacitat entre el 33% i el 64%. I 5 punts quan siga igual o superior al 65% per cada un d'ells en què es done aquesta situació.

  g) Condició de família monoparental: La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts i la de categoria especial amb 5 punts

  h) Es valorarà l'expedient acadèmic per a accedir a les ensenyances de Batxillerat

  Tindran la consideració de fills o filles i germans o germanes:

  a) Els xiquets i xiquetes en règim d'acolliment familiar.

  b) Els qui, no compartint progenitors, residisquen en el mateix domicili i existisca vincle matrimonial, parella de fet o vincle assimilat a efectes legals, entre els progenitors d'ambdós.

  Quan la mare de l'alumne o la alumna es trobe en estat de gestació, els no nascuts es computaran com a membres de la unitat familiar.

  S HAURÀ DE TENIR EN COMPTE:

   - Art. 31.3 de l'Ordre 7/2016 de 21 d'abril: «En el cas de que es presente més d'una instància, no se'n tindrà en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants.»

  - Art. 32.2 de l'Ordre 7/2016 de 21 d'abril: “Les sol·licituds i la documentació aportada després de la data establida no serà tinguda en compte en la baremació.

  - Art. 38 del Decret 40/2016 de 18 d'abril: Desempats: Els empats que es produeixen es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents:

  1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre.

  2. Pares, mares, tutors o tutores legals treballadors del centre.

  3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d'algun dels seus pares, mares o tutors legals.

  4. Renda per càpita en la unitat familiar.

  5. Condició legal de família nombrosa.

  6. Concurrència de discapacitat en l'alumnat, en els seus pares, mares, tutors, germans o germanes.

  7. Família monoparental.

  8. Expedient acadèmic, només en ensenyances postobligatòries.

  9. Sorteig efectuat per la conselleria competents en matèria d'educació en el qual es trie la lletra a partir de la qual s'assignaran les places.

   

   

  NORMATIVA APLICABLE:

  - Decret 40/2016 de 15 d'abril, del Consell, pel qual es regula l'admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i Batx.

  - Ordre 7/2016 de 19 d'abril de la Conselleria d'Educació per la que es regula el procediment d'admissió.

  - Resolució de 29 marzo 2017 del director territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió per al curs 2017-2018.Descarregar

   

   

   

   

   

Destacats