Serveis Socials Generals

 • Constitueix el primer nivell d'atenció del Sistema Públic de Serveis Socials, a través dels Equips Socials de Base, de responsabilitat municipal, formats per un equip de professionals.

  Són objecte d'atenció les problemàtiques socials derivades per la pertinença a un o més grups de població: família, infantesa, joventut, dona, tercera edat, minusvàlids (físics, psíquics, sensorials i malalts mentals), presos i exreclusos, minories ètniques, transeünts, toxicòmans, refugiats, asilats, emigrants, malalts terminals o altres grups en situació de necessitat.

  Té com a objecte garantir l'accés dels ciutadans a les prestacions bàsiques de Serveis Socials i l'accés als serveis socials especialitzats, a través de les següents prestacions i actuacions:

  1. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INFORMACIÓ, VALORACIÓ, ORIENTACIÓ I MOBILITZACIÓ DE RECURSOS  

  Aquesta demanda i, en el seu cas recurs, es prestarà quan l'atenció que se sol·licita a l'Equip Social Base, o la que aquest procura és la d'informar sobre els recursos existents i, en el seu cas, els que es consideren idonis per a donar resposta a la necessitat de l'usuari o usuària.

  Inclou aquesta categoria la mobilització de recursos, entenent per això aquelles accions que el professional ha de portar a terme en relació amb les institucions que han d'aplicar el recurs adequat (siga aquesta de Serveis Socials, d'Educació, de Sanitat, del Sistema de Pensions o qualsevol altre), i la finalitat de la qual és facilitar l'accés del client al dit recurs.

  Llibres de família nombrosa, targeta de transport, reconeixement de minusvalidesa, targeta d'aparcament per a minusvàlids, etc.
   
  2. PRESTACIONS I ACTUACIONS DE SUPORT A LA UNITAT CONVIVENCIAL I D'AJUDA A DOMICILI 

  Aquesta categoria fa referència a les diferents atencions que faciliten a les persones i a les unitats convivencials el manteniment de la seua autonomia i el gaudi de la convivència en situacions en les quals no és possible la realització de les seues activitats habituals, o quan coincideixen conflictes familiars que afecten alguns dels seus membres i posen en perill la pròpia continuïtat de la convivència autònoma.

  Servei d'ajuda a domicili, teleassistència domiciliària, ajuda de cuidadors d'ancians, ajudes tècniques, tractament psicosocial, intervenció en crisi familiar, intervenció juridicofamiliar, etc.
   
  3. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'ALLOTJAMENT ALTERNATIU 

  Aquest tipus de prestacions representa una alternativa de convivència personal per als que no tenen un ambient familiar, o quan aquest no permet un adequat desenvolupament de la persona per la seua incapacitat per a procurar les atencions bàsiques que necessita (incloses les d'afecte i socialització).

  Centres residencials permanents o temporals, centres d'acollida de protecció, habitatges tutelats: segons la problemàtica i el sector de població, acolliment familiar, etc.
   
  4. PRESTACIONS I ACTUACIONS D'INSERCIÓ SOCIAL 

  Són intervencions directes o aplicació de recursos realitzats per professionals i dirigits a persones i col·lectius en situació de risc o marginació social, amb l'objectiu d'aconseguir la reinserció familiar i social, facilitant la recuperació d'actituds i habilitats necessàries.

  Aquest tipus d'intervencions poden portar-se a terme pels professionals de l'Equip Base de Serveis Socials o a través d'un Centre Específic.

  Mesures judicials en medi obert, absentisme escolar, orientació laboral, accés a centres ocupacionals, centres de dia, CRIS, etc.

  5. RECURSOS COMPLEMENTARIS PER AL COBRIMENT DE NECESSITATS DE SUBSISTÈNCIA 

  La inclusió d'aquesta categoria permet contemplar aquells recursos que els Serveis Socials gestionen com a complement a la resta de prestacions, per a facilitar l'atenció a les necessitats de subsistència de l'usuari o usuària relacionades amb l'allotjament, l'alimentació, el vestit i, en general, qualsevol altra tendent a procurar els mínims de subsistència que, en un determinat lloc i moment, es consideren imprescindibles per a obtenir un nivell de vida digne.

  Tota demanda és valorada tècnicament. Per això la prestació de les ajudes econòmiques -sempre de caràcter temporal- s'acompanya habitualment d'altres accions que busquen la col·laboració entre professionals i clients en l'anàlisi de la situació i en la seua superació o millora.

  Pensions no contributives, prestacions econòmiques individualitzades d'emergència, per a acolliment familiar,prestacions econòmiques reglades, ajudes per al lloguer de primer habitatge de famílies monoparentals, etc.

  LOCALITZACIÓ

  EQUIP SOCIAL BASE
  PLAÇA DE SANT ANTONI, 19
  12500 VINARÒS
  TEL. 964 450075
  FAX. 964 455899
  Correu: serviciossociales@vinaros.org
  HORARI: De dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h

Destacats